Tourist Regions as Places of Development of Innovativeness

Sławomir Dorocki

Abstract


Until recently, tourist regions were the destination for investment of the leisure industry due to their natural and cultural resources, as well as attractions offered. However, as a result of technological transitions, these regions are now migration destinations of many people, whose job allows them greater mobility. This applies mainly to people who do not work physically (e.g. scientists, programmers, investment bankers, etc.). Also, in many cases, tourist regions are location of investment in R+D sector. This applies also to institutions that use unpolluted natural environment in their activity, e.g. field research stations. The article analyses to what degree the tourist regions of the EU overlap with the areas of concentration of creative class. For this purpose, statistical data on size and use of accommodation base, as well as human resourced for science and technology, and distribution of research personnel.

Keywords


creative class; delocalisation; France; innovation; tourist region

References


Augustin, J. P. (1992). L’alliance de la culture et du tourisme pour le développement régional l’exemple de la Gironde et de l’Aquitaine (The combination of culture and tourism for regional development example of the Gironde and Aquitaine). Revue de géographie de Lyon. 67 (1), 57-64. doi: 10.3406/geoca.1992.5795.

Bachimon, P., Dérioz, P., Marc, M. (2009). Développement touristique et durabilité en Cerdagne française (Tourism development and sustainability in French Cerdanya). Revue de géographie alpine, 97–3, doi: 10.4000/rga.1056.

Borsdorf, A. (2012). Les résidences secondaires dans le Tyrol (Second homes in Tyrol). Journal of Alpine Research. Revue de géographie alpine Online: http://rga.revues.org/2265; DOI: 10.4000/rga.2265.

Boschma, R. A., Fritsch, M. (2008). Klasa kreatywna a rozwój regionów w Europie. (Creative class and the development of regions in Europe) In: P. Jakubowska, A. Kukliński A., P., Żuber (ed.) Problematyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, (Issues of the future of regions. In search of a new paradigm), Warsaw: Ministry of Regional Development.

Boumaza, N. (1995). Grenoble, les universités et la montagne (Grenoble, universities and mountain). Revue de géographie alpine. 83 (4), 39-51. doi: 10.3406/rga.1995.3834.

Christel, V. (2006). Trajectoires résidentielles des personnes âgées (Residential trajectories seniors). Données sociales - La société française, 525-529.

d’Aligaux, J. (2001). La périurbanisation en Provence: visages d’hier et d’aujourd’hui, interrogations pour demain. Le cas du Var et des Bouches-du-Rhône (Suburbanization in Provence: faces of yesterday and today, questions for tomorrow. The case of

Var and Bouches-du-Rhône). Géocarrefour, 76 (4), 289–302, doi: 10.3406/geoca.2001.2571.

Dorocki, S. (2008). Gospodarka oparta na wiedzy w założeniach strategii lizbońskiej na przykładzie Francji. (Economy based on knowledge in assumptions of the Lisbon strategy on the example of France). Przedsiębiorczość – Edukacja, 4, 176–184.

Dorocki, S. (2011). Wpływ kryzysu gospodarczego na przemiany struktur regionalnych Francji (Influence of the economic crisis on the transitions of regional structures of France). Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 17, 67-86.

Dorocki, S., Borowiec, M. (2012). The process of transformation of academic centres as a factor upgrading the quality of human capital in the regions of France. Bulletin of Geography. Socio–economic Series 18, 15-28. doi:10.2478/v10089‒012‒0016‒2.

Dorocki, S., Brzegowy, P. (2013). Rozwój przemysłu turystycznego departamentów Francji zamorskiej w warunkach światowego kryzysu gospodarczego. (Development of tourist industry in overseas departments of France under the conditions of the economic crisis). Przedsiębiorczość - Edukacja, 9, 136-161.

Dorocki, S., Jastrzębski, J. (2012). Regionalne zróżnicowanie rozwoju biotechnologii w Europie. (Regional differentiation of biotechnology development in Europe). Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 20, 67-94.

Dorocki, S., Rachwał, T., Szymańska, A. I., Zdon-Korzeniowska, M. (2012). Spatial Conditions for Agrotourism Development on the Example of Poland and France. Current Issues of Tourism Research, 2(2), 20-29.

Dorocki, S., Zdon-Korzeniowska, M., Delekta, A. (2012). Atrakcyjność turystyczna regionów na przykładzie Francji (Touristic attractiveness of regions: the case study of France). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 3, 7-25.

Felix, B. (2007). High-technology patent applications to the European Patent Office Communication technology at the forefront of EU high-tech patenting, Statistics in focus, Science and Technology 20.

Frémont, A. (1987). Milieu géographique et innovation: le cas grenoblois (Geographical environment and innovation: the Grenoble case). Revue de géographie alpine. 1987, 75 (4), 293-313. doi: 10.3406/rga.1987.2686.

Gałka, J., Dorocki, S. (2013). Rola emigracji klasy kreatywnej w przemianach gospodarki innowacyjnej w Polsce. (Importance of the creative class emigration in transitions of innovative economy in Poland). Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 23, 91-103.

Gawor, Ł., Szmatłoch, A., Dolnicki, P. (2013). Waloryzacja zwałowisk pogórniczych jako obiektów geoturystycznych na przykładzie Zagłębia (Valorisation of mining dumps as geotourist facilities on the example of the Ruhr Valley). Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 24, 106-118.

Jaroszewska-Brudnicka, R. (2010). Dziedzictwo kulturowe w rozwoju społeczności małych miast (Cultural heritage in the development the small town communities). Oeconomia, 9 (4), 177–187.

Kilar, W. (2010). Zmiany potencjału korporacji informatycznych w Unii Europejskiej w latach 2004–2008 (Changes in potential of informatics corporations in the European Union in years 2004–2008), Przedsiębiorczość-Edukacja, 6, 49-66.

Macchiavelli, A. (2009). Alpine tourism. Revue de géographie alpine, 97 (1), 99-115.

Martin N. (2013). Les migrations d’agrément, marqueur d’une dynamique d’après-tourisme dans les territoires de montagne (Amenity migrations as a led for post tourism in mountain territories). thèse pour obtenir le grade de docteur de L’université De Grenoble. Thèse dirigée par P. Bourdeau. Online: http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/97/87/20/PDF/32280_MARTIN_2013_archivage.pdf.

Bourdeau, P. (2009). De l’après-ski à l’après-tourisme, une figure de transition pour les Alpes? (Post-ski, post-tourism, a transitional figure for the Alps?). Revue de Géographie Alpine. Journal of Alpine Research, 97-3. Online: http://rga.revues.org/1049; DOI: 10.4000/rga.1049.

Molokáčová, L., Molokáč, Š. (2011). Scientific tourism – Tourism in Science or Science in Tourism? Acta Geoturistica, 2 (1), 41-45.

OECD (2009). The Impact of Culture on Tourism, OECD, Paris, online: http://www.oecd.org/fr/cfe/tourisme/42040218.pdf

Overwalle, G. (2010). Policy Levers Tailoring Patent Law to Biotechnology. Comparing US and European Approaches. University of California Irvine Law Review, 1 (2), 443-514.

Paszkowski, M. (2008). Kształtująca się gospodarka sieciowa jako pole badawcze geografii przemysłu. (The emerging network economy as a field of research of industrial geography). Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 11, 40-45.

Piscione P., D. (2013). Secrets of Silicon Valley: What Everyone Else Can Learn from the Innovation Capital of the World Hardcover. New York: Palgrave Macmillan.

Raźniak, A., Raźniak, P. (2012). Migracje wewnętrzne ludności w polskich obszarach metropolitalnych u progu XXI wieku (Internal migration in Polish metropolitan areas on the threshold of the twenty-first century). Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny.

Raźniak, P. (2012). Procesy społeczno – ekonomiczne w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym (Socio-economic processes in Krakow Metropolitan Area). Prace Geograficzne, 129, 63-81.

Richer, C., Bérion, P. (2009). Le rôle des grandes infrastructures dans la structuration des espaces régionaux: le cas de l’arrivée du TGV dans le réseau métropolitain Rhin-Rhône (The role of large infrastructures in structuring regional areas: the case of the TGV Rhin-Rhône in the metropolitan network), Belgeo, 159-170. URL: http://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-00556074, on line: 15.04.2011.

Rifkin, J. (2003). Wiek dostępu. Nowa kultura hiperkapitalizmu, w której płaci się za każdą chwilę życia, (Age of access. New culture of hypercapitalism, in which you pay for every moment of life)., Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Stryjakiewicz, T. (2008). Sektor kreatywny jako czynnik kształtujący nową jakość przestrzeni europejskiej (Creative sector as a factor shaping new quality of European space). Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 4, 69–74.

Stryjakiewicz, T. (2009). Lokalizacja firm i zachowania przestrzenne pracowników sektora informatycznego (na przykładzie poznańskiego obszaru metropolitalnego). (Company location and spatial behaviour of workers of informatics sector (on the example of Poznań metropolitan area)). Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa, 13, 21-33.

Tobolska, A. (2011). Czynniki lokalizacji fabryk wybranych korporacji międzynarodowych w Polsce (Location factors of selected international corporations in Poland). Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno - Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna., 15, 55-66.

Woessner, R. (2008). La métropolisation et la grande vitesse ferroviaire: quels enjeux pour l’Alsace? (Metropolisation and highspeed rail: what implications for the Alsace?). Revue d’Alsace, 134, 307–320.

Zappino, V. (2005). Caribbean Tourism and Development: An overview. ECDPM Discussion Paper, 65. Maastricht: ECDPM.

Zdon-Korzeniowska, M., Rachwał, T. (2011). Turystyka w warunkach światowego kryzysu gospodarczego (Tourism in the conditions of global economic crisis). Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 18, 116-128.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.