Spatial Conditions for Agritourism Development on the Example of Poland and France

Sławomir Dorocki, Tomasz Rachwał, Anna Irena Szymańska, Małgorzata Zdon-Korzeniowska

Abstract


The purpose of this article is to present the conditions of agritourism development in Poland and France. As a result of the comparative analysis of the spatial distribution as well as accommodation structure and what farms in Poland and France offer, determinants conditioning the development of agritourism were indicated. This objective was based on the analysis of 1,682 Polish and 1,768 French agritourism farm profiles.

Comparative analysis showed both some similarities and differences between the studied countries. These included the origins of agritourism farms, conditions of their spatial distribution or the quality of services offered. Generally, in the case of both countries agritourism favours activation, improves efficiency and diversification of farm activities.


Keywords


agritourism, agritourism farms, agriculture, spatial conditions, Poland, France

References


Augustin, J. P. (1992). L'alliance de la culture et du tourisme pour le développement régional I’exemple de la Gironde et de I’Aquitaine / Combining tourism and culture to promote regional development, Revue de géographie de Lyon. 67 (l), Le tourisme culturel, 57-64.

Bajgier-Kowalska M., Rettinger R. (2008). Gospodarstwa agroturystyczne powiatu bieszczadzkiego i leskiego jako forma aktywizacji obszaru pogranicza polsko-ukraińsko-słowackiego. In: R. Fedana, Z. Makieła (ed.), Przyrodniczo-ekonomiczny patencjał regionów na pograniczu polsko-ukraińskim, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu, 13-26.

Bergeron, R. (1992). Tourisme et patrimoine dans les campagnes lyonnaises / Tourism and cultural attractions in the countryside around Lyon, Revue de géographie de Lyon, Le tourisme culturel, 67 (1), 19-30.

Ciepiela, G. A., Jankowska, J., Jankowski, K. (2010). Finansowanie gospodarstw agroturystycznych ze srodków unijnych w województwie mazowieckim, ACTA Scientiarum Polonorum, Oeconomia. Poznań, 9 (3), 45-54.

Ciepiela, G. A., Jankowski, K., Sosnowski, J. (2009). Promocja produktów agroturystycznych gospodarstw rolnych regionu siedleckiego, Wieś i Rolnictwo, 3 (144), 123-134.

Čuka, P., Némethyová, B., Miščiková, B. (2012). Short Profile of the specific functioning of tourism clusters in Slovakia.

Current Issues of Tourism Research, 2 (1), 32-40.

Disner, A. (2011). Préconisations pour dynamiser le tourisme dans les régions périphériques rurales, Travail de Bachelor pour I’obtention du Bachelor of science HES-SO en Tourisme, HES-SO Valais Domaine Économie & Services, filiére Tourisme.

Dorocki, S. (2007). Proces kształtowania się regionalnej struktury rolnictwa Francji. In: J. Lach, M. Borowiec, T. Rachwał (ed.), Procesy transformacji społecznoekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG AP, Kraków, 567-583.

Dorocki, S., Szymańska, A.I., Zdon-Korzeniowska, M. (2012a). Polskie gospodarstwa agroturystyczne jako przedsiębiorstwa rodzinne. Firmy rodzinne - współczesne wyzwania przedsiębiorczości rodzinnej. Determinanty rozwoju, Społeczna Akademia Nauk, Łódź.

Dorocki, S., Szymańska, A.I., Zdon-Korzeniowska, M. (2012b). Agritouristic Family Enterprises in Poland, paper presented at International Conference. Entrepreneurship, Family Firms and Economic Development”, Kraków (Cracow University of Economics), 27-28 April 2012 (in print).

Dorocki, S., Zdon-Korzeniowska, M. (2012). Rozwój agroturystyki jako fomy dywersyfikacji działalności rolniczej - przykład Francji i Polski (paper in print).

Drzewiecki, M. (2009). Agroturystyka współczesna w Polsce, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk.

Kowalczyk, A. (2002). Geografia turyzmu, PWN, Warszawa.

Kubal, M., Mika, M. (2012). Agritourism In Poland - the legal model and realities of the market, Current issues of tourism research, 2 (1), 4-11.

L’agriculture française en 2010. Premiers résultats du recensement Agricole, (2011). Service de presse Ministére de l’Agriculture, de l'Alimentation, de la Peche, de la Ruralité et de l’Aménagement du territoire.

L’organisation professionnelle des femes pédagogiques, (2007). Département Tourisme rural et Education á l'environnement en France, La Bergerie Nationale.

Louis, V. (2011). Mobilité touristique en Transport Express Régional en Bourgogne. Axes Paris Bercy-Corbigny et Dijon-Romanéche Thorins. Diagnostic, enquêtes et préconisations, Rapport de stage 2 Master Transport, Mobilité, Environnement, Climat, Délégation ATOUT FRANCE Bourgogne.

Mamdy, J. F., Guillot, M., Disez, N. (2007). Quel avenir pour I’hébergement touristique rural?, Téoros, 26-3, 56-66.

Marcotte, P., Bourdeau, L., Dovon, M. (2006). Agrotourisme, agritourisme et tourisme á la ferme? Une analyse comparative,Téoros, 25 (3), 59-67.

Matlovičová, K., Matlovič, R., Némethvová, B. (2009). Perception of the potential of Presov for recreation and leisure-time activities by its inhabitans. In: J. Rut, P. Rut (ed.), Aktywność turystyczno-rekreacyjna w obiektach dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, UR Rzeszów, 170-179.

Matlovičová, K. (2010). Place branding as a useful tool of place competitiveness, Acta Universitatis Palackinae Olomucensis - Geographica, 41 (1), 5-14.

Matlovičová, K. (2008). Place marketing process - theoretical aspects of realization Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et. Naturae Universitatis Prešoviensis, Prirodné vedy, Folia Geographica, 12, PU Prešov, 195-224.

Mika, M. (2007). Turystyka wiejska. In: Kurek W. (ed.), Turystyka, PWN, Warszawa, 330-333.

Opinion of the Committee of the Regions on a Policy for the Development of Rural Tourism in the Regions of the European Union, (1995). Sub commission 2, 2 February, Brussels (www.cor.eu.int/coratwork/comm2/english/19-1995_en.html).

Pimbert, M. et al. (2001). Global Restructuring, Agri-Food Systems and Livelihoods, IIED Gatekeeper Series, 100, 7-9.

Poulenard, D. (2001). Franco-belgian cooperation between Nord-Pas de Calais and Hainaut [in:] Is the new Europe inventing itself in its margins? Cross-border and transnational co-operation. A study jointly carried-out with Unioncamere, seminar report organised in collaboration with Unioncamere on 13 November 2001 and study coordinated by Marjorie Jouen, 33-48.

Rachwał, T., Zdon-Korzeniowska, M. (2011). Turystyka w warunkach światowego kryzysu gospodarczego, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Warszawa-Kraków, 18, 116-128.

Sikora, J. (2012). Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.

Sosnowski, J., Ciepiela, G. A. (2012). Powierzchnia budynków zagrodowych oraz uzbrojenie techniczne gospodarstw agroturystycznych regionu siedleckiego, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Poznań, 57 (1), 120-125.

Sosnowski, J., Ciepiela, G.A. (2011). Financial result analysis of agrotouristic farms activities in Siedlce region, ACTA Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 10 (1), 97-108.

Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2003). Produkt turystyczny - miejsce. Turyzm, 13 (1), 55-80.

Sznajder, M., Przezbórska, L. (2006). Agroturystyka, PWE, Warszawa.

Świetlikowska, U. (2000). Agroturystyka w innych krajach - wybrane zagadnienia. In: U. Świetlikowska (ed.), Agroturystyka, fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa, 68-76.

The role of agriculture and farm household diversification in the rural economy of France, (2009). Trade and Agriculture Directorate, OECD.

Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, jako element zrównoważonego i wieloofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, (2012). Agrotec Polska Sp. z o.o., Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanislawa Leszczyckiego PAN (IGiPZ PAN), Warszawa.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej z poźniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z późniejszymi zmianami.

Zdon-Korzeniowska, M., (2009). Jak kształtować regionalne produkty turystyczne? Teoria i praktyka, Wyd. UJ, Kraków.

http:/www.bienvenue-a-la-ferme.com [accessed: 13.04.2012].

http://www.chambres-agriculture.fr [accessed: 13.04.2012].

http://www.agroturystyka.pl [accessed: 27.06.2012].

http://www.bienvenue-a-la-ferme.com [accessed: 14.04.2012].


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.