Agritourism in Poland - the Legal Model and the Realities of the Market

Magdalena Kubal, Mirosław Mika

Abstract


This paper takes on the legal aspects of the functioning of agritourism farms in Poland. An analasis of legal requirements allowed us to determine the legal criterion of identification of such facilities.  This criterion was used to identify the actual number of agritourism farms in the area of Małopolska voivodeship among selected n = 930 facilities that operate under the banner of "agritourism" or use it for marketing purposes. Test results show a considerable degree of misuse of the terms "agritourism"  and "agritourism farma"- terms which are not legally registered in Poland in relation to facilities and providing tourism services.
Lack of legal protection of a generic "agritourism" in Poland, allows the use of the name "agritourism" for other forms of tourism projects in rural tourism, associated with, but not directly connected with the farm. There is emerging concem, that the lack of clear regulatory and legal terminology in Poland can cause adulteration of the agritourim offer.

Keywords


agritourism, Poland, legal conditions

References


Agroturystyka w Polsce (2006). Biuletyn Informacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa No 11-12/2006 (108), www.minrol.gov.pl retrieved in 16.02.2012.

Filar, W. (1996). Finansowanie gospodarstw agroturystycznych. In: Jarosz A. (ed.), Agroturystyka jako szansa aktywizacji gospodarczej wiejskich regionów turystycznych Małopolski Wschodniej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów-Boguchwała, 113-116.

Guzik, C. (1995). Rolnicze użytkowanie ziemi. In: Warszyńska J. (ed.), Karpaty Polskie, Przyroda, człowiek i jego działalność, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 239-252.

Hayden, G. (1996). Środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako sposób na obniżenie kosztów inwestycji w agroturystyce. In: Jarosz A. (ed.), Agroturystyka jako szansa aktywizacji gospodarczej wiejskich regionów turystycznych Małopolski Wschodniej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów-Boguchwała, 129-136.

Jachimowicz, E. (2004). Teoretyczne podstawy zrównoważonego rozwoju jako wyznacznika pozarolniczych funkcji gospodarstwa rolnego. In: Jachimowicz E., Krzyżanowska K. (eds.), Pozarolnicze funkcje gospodarstwa rolniczego na przykładzie jego działalności agroturystycznej, Wyd. SGGW, Warszawa, 15-28.

Jędrzejczyk, I. (1996). Finansowanie rozwoju biznesu agroturystycznego. In: Jarosz A. (ed.), Agroturystyka jako szansa aktywizacji gospodarczej wiejskich regionów turystycznych Małopolski Wschodniej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów-Boguchwała, 117-128.

Kobyłecki, J. (2003). Uwarunkowania prawne organizowania agroturystyki. In: Mirończuk A. (ed.), Turystyka wiejska i agroturystyka. Stan i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, 117-138.

Kurek, W. (1990). Wpływ turystyki na przemiany społeczno-ekonomiczne obszarów wiejskich Karpat polskich, Rozprawy Habilitacyjne, 194, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Mika, M. (2007). Turystyka wiejska. In: Kurek W. (ed.), Turystyka, Wyd. Nauk PWN, Warszawa, 330–333.

Niedziółka, A. (2007). Znaczenie kategoryzacji obiektów noclegowych w działalności agroturystycznej na przykładzie wybranych gmin województwa małopolskiego. In: Kurek W., Palusiński R. (eds.), Studia nad turystyką. Prace ekonomiczne i społeczne, IGiGP UJ, Kraków, 123-149.

Pomajda, W. (1996). Działania pomocowe programu PHARE fundacji programów pomocy dla rolnictwa (FAPA) na rzecz modernizacji i restrukturyzacji polskiego rolnictwa. In: Jarosz A. (ed.), Agroturystyka jako szansa aktywizacji gospodarczej wiejskich regionów turystycznych Małopolski Wschodniej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów-Boguchwała, 151-157.

Przecławski, K. (1996). Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, ALBIS, Kraków.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (DZ.U. 2007 nr 5 poz.38).

Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie, rozdz. 13, t. 34, str. 319).

Seręga, Z. (1993). Czynniki rozwoju lokalnego. Studium socjologiczne wybranych społeczności wiejskich, Rozprawy Habilitacyjne, 265, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Strzelczak, L., Cieślak, J. (1995). Organizacja usług agroturystycznych w wybranych gospodarstwach na terenie Bieszczadów, Ekologiczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego Karpat Południowo-Wschodnich, Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Bieszczady” 25-29 maja 1995, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie, Urząd Wojewódzki w Krośnie, 322-326.

Strzembicki, L. (1997). Uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce. In: Harasymowicz S., Nałęcka D. (eds.), Agroturystyka w społeczno-ekonomicznym rozwoju środowiska wiejskiego. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowo-metodycznej zorganizowanej 23-24 maja 1997 w Białej Podlaskiej, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Biała Podlaska, 12-15.

Sznajder, M., Przezbórska, L. (2006). Agroturystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Szpara, K. (2011), Agroturystyka w Karpatach Polskich. In: Mika M. (ed.), Prace Geograficzne, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 125, 161-178.

Tyran, E., (2005). Uwarunkowania działalności agroturystycznej. In: Musiał W., Kania J., Leśniak L. (eds.), Agroturystyka i usługi towarzyszące, Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego zs. w Akademii Rolniczej w Krakowie, Kraków, 44-48.

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2006 nr 171 poz. 1225).

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DZ.U. 2004 nr 173 poz. 1807).

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DZ.U.1991 nr 80 poz.350).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (DZ.U. 2004 r. nr 223 poz.2268 z późn. zm.).

Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7 poz. 25 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93).

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969).

Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej. (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. nr 87, poz. 960 z 24. VIII. 2002 r.).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 29. 10. 1997 r. nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług; Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535).

Warszyńska, J. (1985). Funkcja turystyczna Karpat Polskich, Folia Geographica, Ser. Geogr-Oecon.,18, 79-104.

Warszyńska, J. (ed.). (1995). Karpaty Polskie. Przyroda, człowiek i jego działalność, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Wojciechowska, J. (2007). Systematyka i wyróżniki pojęć dotyczących turystyki na obszarach wiejskich. In: Kurek W., Mika M. (eds.), Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, IGiGP UJ, Kraków, 297-310.

Żelazna, K. (2004). Podstawy prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich. Turystyka wiejska a agroturystyka. In: Mikuta B. (ed.), Organizacja ruchu turystycznego na wsi, Format-AB, Warszawa, 108-110.

Internet Sources:

http://www.modr.pl, retrieved 11.01.2012.

http://www.agroturystyka.pl, retrieved 11.01.2012.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.